Työsuojelun yhteistoiminta

Jos ha­lu­at teh­dä ar­tik­ke­lin, joka ei näy lain­kaan si­säl­lys­lu­et­te­los­sa, vaan on esim. osa jo­tain tois­ta ar­tik­ke­lia, se teh­dään laa­ti­mal­la uusi ar­tik­ke­li, lii­te­tään ar­tik­ke­li oi­ke­aan jul­kai­suun (tä­män sa­mai­sen teks­ti­ken­tän ala­puo­lel­la ole­va Zine-osuus, jos­sa pai­ne­taan ”Lii­tä jul­kai­suun” -link­kiä ja pois­te­taan täp­pä koh­das­ta ”Näy­tä ar­tik­ke­li si­säl­lys­lu­et­te­los­sa”).

Täl­lai­sia ar­tik­ke­lei­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää esim. ti­lan­teis­sa, jois­sa ha­lu­aa ra­ken­taa lin­ki­tyk­siä jul­kai­sun ar­tik­ke­lei­den vä­lil­lä.

Mi­kä­li hyö­dyn­nät edel­lä ku­vat­tu­ja ar­tik­ke­lei­den si­säi­siä lin­ki­tyk­siä, kan­nat­taa ra­ken­taa ar­tik­ke­lei­den lop­puun ”Pa­laa edel­li­seen nä­ky­mään”/ ”Pa­laa si­säl­lys­lu­et­te­loon” -lin­ki­tyk­siä. Näin käyt­tä­jä pää­see aina pa­laa­maan suo­raan lu­ke­man­sa teks­tin lo­pus­ta aloi­tus­nä­ky­mään eikä jou­du pomp­pi­maan sy­ve­ne­vis­sä ra­ken­teis­sa.

Lin­ki­tyk­sen te­ke­mi­nen (HUOM. Lin­ki­tys teh­dään aina ha­ke­mal­la lin­ki­tet­tä­vä osoi­te Jul­kai­sun puo­lel­ta):

  1. Li­sää itse ar­tik­ke­liin link­kiä ku­vaa­va teks­ti, esim. ”Pa­laa al­kuun täs­tä”
  2. Siir­ry jul­kai­sun puo­lel­le (va­sem­man pals­tan Zine >> Jul­kai­sut >> hae oma jul­kai­su)
  3. Avaa jul­kai­su ”Näy­tä”-nä­ky­mään, eli esi­kat­se­lu­nä­ky­mään ja siir­ry sil­le si­vul­le, jol­le ha­lu­at lin­ki­tyk­se­si vie­vän. Jos esim. ha­lu­at liit­tää yk­sit­täi­sen ar­tik­ke­lin lop­puun lin­ki­tyk­sen ta­kai­sin si­säl­lys­lu­et­te­loon, siir­ry jul­kai­sus­sa si­säl­lys­lu­et­te­lo­si­vul­le.
  4. Ko­pi­oi ky­sei­sen si­vun osoi­te, eli https-osoi­te osoi­te­ri­vil­tä
  5. Pa­laa ta­kai­sin ar­tik­ke­lin puo­lel­le ja lii­tä tämä ko­pi­oi­ma­si osoi­te link­kiä ku­vaa­vaan teks­tiin (ta­pah­tuu ar­tik­ke­li­nä­ky­män työ­kalu­ri­vin klem­ma­ria ku­vaa­van pai­nik­keen kaut­ta).

→ Pa­laa si­säl­lys­lu­et­te­loon

Työ­suo­je­lu27.3.2017