Mitä on työsuojelu?

Kappale-valikosta voit valita otsikon

Kir­joi­ta teks­tiä ja hyö­dyn­nä esim. li­ha­voin­te­ja, alle­vii­vauk­sia jne.

Työsuojelun peruskäsitteet

Voit käyt­tää väli­ot­si­koin­te­ja, jot­ka aut­ta­vat jä­sen­tä­mään teks­tiä (jos teks­tiä on pal­jon).

Ylä­osan Li­saa me­dia -pai­nik­kees­ta saat li­sät­tyä ku­via. Sa­mas­sa Li­sää me­dia -ik­ku­nas­sa voit li­sä­tä ku­vaan kuva­teks­tin.

Tiesitkö että? (Nostolaatikko-valikosta voit valita tieto-, kommentti- tai selitelaatikon, joka tuo tekstiä korostettuun väripohjaan).

Nos­to­laa­ti­kon kaut­ta voi kä­te­väs­ti ko­ros­taa tär­kei­tä asi­oi­ta (esim. Tie­sit­kö että? tms.)

Ar­tik­ke­liin voi teh­dä lin­ki­tyk­siä:

Ar­tik­ke­li­kuva:

Tä­män nä­ky­män oi­ke­as­ta reu­nas­ta li­sä­tään ar­tik­ke­li­kuva. Voit va­li­ta val­mii­ta ar­tik­ke­li­ku­via Zi­nen me­dia-ar­kis­tos­ta tai isä­tä omia ku­via sa­mas­ta nä­ky­mäs­tä. HUOM. Ar­tik­ke­li­ku­van (= si­säl­lys­lu­et­te­los­sa nä­ky­vä kuva) kuva­koko on 600 x 350 px

Muut ku­vat:

Mi­ten saan ar­tik­ke­lin osak­si jul­kai­sua:

Työ­suo­je­lu27.3.2017