Terveyden ja hyvinvoinnin linjaukset

Osa-alue kä­sit­tää laa­ja-alai­sen toi­min­nan ih­mis­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tu­ek­si ja sai­rauk­sien eh­käi­se­mi­sek­si. Pää­pai­no on en­nal­ta­eh­käi­sys­sä. Toi­min­nan ta­voit­tee­na on vai­kut­taa elin­ta­poi­hin, elin­ym­pä­ris­töön ja lii­kun­taan sekä eh­käis­tä tapa­tur­mia, tor­jua tar­tun­ta­tau­te­ja ja ka­ven­taa ter­veys­e­ro­ja.

Di­gi­ta­li­saa­ti­on mah­dol­li­suuk­sia tar­kas­tel­laan kan­sal­li­sen oh­jauk­sen, toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen, alu­eel­li­sen yh­teis­työn, vä­es­tön seu­ran­nan, tut­ki­muk­sen sekä tie­don tar­jo­a­mi­sen näkö­kul­mis­ta.

Kan­sa­lais­ten osal­ta tar­kas­tel­laan en­nal­ta­eh­käi­syn, oman ter­vey­den seu­ran­nan, itse­ar­vi­oin­nin ja neu­von­nan pal­ve­lui­ta.

Tu­em­me kan­sa­lai­sen voi­maan­tu­mis­ta di­gi­taa­li­ses­ti

Kan­sa­lai­sen vas­tuun­ot­toa omas­ta ter­vey­des­tä ja hy­vin­voin­nis­ta tu­e­taan di­gi­taa­li­sin pal­ve­luin. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen tu­ek­si tar­jo­taan säh­köi­ses­ti opas­tus­ta, neu­von­taa, oh­jeis­tus­ta ja itse­ar­vi­oin­ti­työ­ka­lu­ja, joil­la kan­sa­lai­nen voi oma­toi­mi­ses­ti edis­tää omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­ti­aan.

Ter­vey­den edis­tä­mi­sen pal­ve­luis­ta kan­sa­lai­nen pää­see tar­vit­ta­es­sa siir­ty­mään so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Pal­ve­lut suun­ni­tel­laan eri ryh­mien tar­peet huo­mi­oi­den.

Edis­täm­me ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia vir­tu­aa­li­yh­teisöis­sä

Pe­rin­tei­sen yh­tei­söl­li­sen toi­min­nan tu­ke­na tar­jo­taan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen yh­tei­söl­li­siä säh­köi­siä pal­ve­lu­ja. Vir­tu­aa­li­yh­teisöis­sä hyö­dyn­ne­tään apu­na myös omia ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­tie­to­ja sekä pe­lil­lis­tä­mis­tä (esi­mer­kik­si oman edis­ty­mi­sen ha­vain­nol­lis­ta­mi­nen tai vir­tu­aa­li­yh­tei­sön jä­sen­ten kes­ki­näi­nen leik­ki­mie­li­nen kil­pai­lu).

Hyö­dyn­näm­me jouk­kois­ta­mis­ta pal­ve­lui­den ar­vi­oin­nis­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä

Kan­sa­lai­sil­le tar­jo­taan ka­na­va di­gi­taa­lis­ten ja pe­rin­teis­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä tu­ke­vien pal­ve­lu­jen ar­vi­oin­tiin. Kan­sa­lai­set saa­vat ka­na­van kaut­ta tie­toa ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pal­ve­luis­ta ja voi­vat ar­vi­oi­da pal­ve­lu­ja. Ar­vi­oin­ti­tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Joh­dam­me ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia tie­dol­la

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen pe­rus­tuu elin­ym­pä­ris­tös­tä ja asi­ak­kais­ta koos­tet­tuun nyky­tila- ja en­na­koin­ti­tie­toon (esi­mer­kik­si re­aa­li­ai­kai­nen asi­a­kas­tie­to, sen­so­ri­tie­to ja ris­ki­pe­rus­tei­suus). Ti­las­toin­ti ja tut­ki­mus tuot­ta­vat oi­kea-ai­kais­ta ja hyö­dyn­net­tä­vis­sä ole­vaa da­taa kai­kil­le si­dos­ryh­mil­le.

Hyö­dyn­näm­me oma­tie­to­va­ran­toa ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen tu­ke­na

Kan­ta-pal­ve­lui­den oma­tie­to­va­ran­non (Oma­kan­ta-pal­ve­lu) hyö­dyn­tä­mis­tä tu­e­taan kan­sa­lai­sen oma­toi­mi­ses­sa ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä. Kan­sa­lai­nen voi tal­len­taa omia ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­tie­to­ja (esi­mer­kik­si lii­kun­ta, ra­vit­se­mus, itse­ar­vi­ot) eri so­vel­luk­sis­ta Oma­kan­ta-pal­ve­luun ja luo­vut­taa tie­ton­sa mui­den pal­ve­lui­den käyt­töön.

Oma­kan­ta-pal­ve­lun yh­tei­set tie­to­ai­neis­tot mah­dol­lis­ta­vat uu­sien ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sen.

Koor­di­naa­ti­o­vas­tuu:
STM:n Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen osas­to sekä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos.

Di­gi­ta­li­saa­tio ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tu­ke­naSo­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön di­gi­ta­li­saa­ti­o­lin­jauk­set 20255.9.2016