5 Viestintä

Lap­si- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­man vies­tin­tään kiin­ni­te­tään huo­mi­oi­ta ja hyö­dyn­ne­tään eri­lai­sia ta­po­ja vies­tiä. STM:n vies­tin­näl­lä on vies­tin­nän koko­nais­vas­tuu, jo­ten muu­tos­oh­jel­maan liit­ty­vä vies­tin­tä suun­ni­tel­laan ja so­vi­taan yh­des­sä San­na Lei­no­sen kans­sa etu­kä­teen.

Maa­kun­nal­li­sen muu­tos­työn vies­tin­tä to­teu­tuu alu­eel­li­ses­ti ku­hun­kin maa­kun­nal­li­seen han­ke­suun­ni­tel­maan si­säl­ty­vän vies­tin­tä- ja vai­kut­ta­mis­suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

 

 

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen toi­min­ta­kult­tuu­riSuun­ni­tel­ma kan­sal­li­sen ja maa­kun­nal­li­sen toi­meen­pa­non tu­ek­si (pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma)28.9.2016