3 Toimenpidelinjaukset

3.1 Kokonaiskuva etenemisestä 

LAPE-oh­jaus­ryh­mä ni­me­ää työ­ryh­män, joka STM:n joh­dol­la vas­taa ke­hit­tä­mis­työn ete­ne­mi­ses­tä hal­lin­non ta­soil­la. Ryh­mäs­sä on edus­tet­tu­na tai se muu­toin te­kee ke­hit­tä­mis­työ­tä yh­teis­työs­sä  hal­lin­non ta­so­jen sekä hal­lin­non eri osa-alu­ei­den ja lap­si­toi­mi­joi­den kans­sa. Suun­ni­tel­man eri vai­heet ni­vo­taan toi­siin­sa ja ete­ne­mi­ses­tä vas­taa­va työ­ryh­mä on kai­kis­sa sama. Työ­ryh­mä rat­kai­see, kuka ja mil­lai­sin re­surs­sein vas­taa kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­ses­ta ja kou­lut­ta­mi­ses­ta.

3.2 Toimenpiteet ja aikataulu

Vai­he 1: Lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­nen toi­min­ta­kult­tuu­ri -oh­jeis­tuk­sen laa­ti­mi­nen

Vai­he 2: Lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­nen toi­min­ta­kult­tuu­ri -in­di­kaat­to­rien laa­ti­mi­nen

Vai­he 3: Lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­nen toi­min­ta­kult­tuu­ri -kou­lu­tuk­set

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen toi­min­ta­kult­tuu­riSuun­ni­tel­ma kan­sal­li­sen ja maa­kun­nal­li­sen toi­meen­pa­non tu­ek­si (pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma)28.9.2016