2 Tavoitteet

Tä­män pro­jek­ti­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on:

1) ke­hit­tää pai­kal­li­ses­ti ja eri toi­mi­joi­den tar­pei­siin so­vel­let­ta­va oh­jeis­tus lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­seen toi­min­ta­kult­tuu­riin niin val­ti­on­hal­lin­non, tu­le­van maa­kun­ta­hal­lin­non kuin kun­tien tar­pei­siin so­pi­vak­si (esim. UNI­CEF Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kun­ta -toi­min­ta­mal­li);

2) luo­da in­di­kaat­to­rit toi­min­ta­kult­tuu­rin lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suu­den ar­vi­oi­mi­sek­si ja seu­raa­mi­sek­si; sekä

3) li­sä­tä tie­toi­suut­ta lap­sen oi­keuk­sis­ta sekä lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­ses­ta toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta hal­lin­non eri ta­soil­la; sekä

4) että lap­sen­oi­keus­pe­rus­tais­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria kos­ke­van oh­jeis­tuk­sen ot­ta­mis­ta käyt­töön hal­lin­non eri ta­soil­la kan­nus­te­taan.

Vii­me kä­des­sä ta­voit­tee­na on toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos. Ke­hit­tä­mis­pro­ses­sin ai­ka­na on kui­ten­kin syy­tä poh­tia kriit­ti­ses­ti, onko in­for­maa­tio-oh­jaus tä­män kun­ni­an­hi­moi­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si riit­tä­vä vä­li­ne.

On rat­kais­ta­va, mikä taho vas­taa pro­jek­ti­suun­ni­tel­maan liit­ty­väs­tä ke­hit­tä­mis­työs­tä ja kou­lut­ta­mi­ses­ta hal­lin­non eri ta­soil­la . Yksi mah­dol­li­suus on kou­lut­taa lape-oh­jel­man osa­na avain­hen­ki­löi­tä, jot­ka voi­vat jat­kos­sa toi­mia kou­lut­ta­ji­na eri ta­hoil­la (kun­nat, maa­kun­nat,).

Li­säk­si on tar­peen rat­kais­ta, mikä taho seu­raa LAPE-oh­jel­man toi­min­ta­kult­tuu­ria kos­ke­vien ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta jat­kos­sa. Jos LAPE-oh­jel­mas­sa luo­daan me­ka­nis­mi lap­sia kos­ke­vien asi­oi­den kan­sal­li­sen koor­di­naa­ti­oon, on luon­te­vaa, että tämä sama taho vas­taa myös hal­lin­non ja toi­min­ta­kult­tuu­rin lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suu­den seu­ran­nas­ta ja ar­vi­oin­nis­ta.

On jär­ke­vää, että sama työ­ryh­mä vas­taa sekä lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin oh­jeis­tuk­sen että seu­ran­nan in­di­kaat­to­rien laa­ti­mi­ses­ta. Mi­kä­li oh­jeis­tuk­ses­ta teh­dään omat so­vel­luk­set hal­lin­non eri ta­soil­le, on kun­kin ta­son toi­mi­joi­den ol­ta­va mu­ka­na toi­mi­a­lu­et­taan kos­ke­van so­vel­luk­sen laa­ti­mi­ses­sa.

Tä­män pro­jek­ti­suun­ni­tel­man tu­lok­se­na on:

  1. Oh­jeis­tus ja val­men­nus lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­seen toi­min­ta­kult­tuu­riin val­ti­on­hal­lin­non, maa­kun­ta­hal­lin­non ja kun­tien hal­lin­non käyt­töön.
  2. Oh­jeis­tuk­seen liit­ty­vä tuki­ma­te­ri­aa­li (jota eri toi­mi­jat voi­vat it­se­näi­ses­ti käyt­tää).
  3. In­di­kaat­to­rit toi­min­ta­kult­tuu­rin lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suu­den seu­ran­taan.
  4. Kou­lu­tuk­set lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­ses­ta toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta mi­nis­te­ri­öil­le; maa­kun­ta­ta­sol­la ja kun­nil­le. Nämä kou­lu­tuk­set on tar­koi­tus yh­dis­tää mui­hin toi­min­ta­kult­tuu­ri­o­si­oon liit­ty­viin lap­si- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­työn kou­lu­tuk­siin.
Lap­si­ys­tä­väl­li­nen toi­min­ta­kult­tuu­riSuun­ni­tel­ma kan­sal­li­sen ja maa­kun­nal­li­sen toi­meen­pa­non tu­ek­si (pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma)28.9.2016