1 Tausta

Kohti lapsenoikeusperustaista päätöksentekoa

Kär­ki­hank­keen toi­men­pide­oh­jel­maan on kir­jat­tuLap­sen oi­keuk­sia edis­tä­vän toi­min­ta­kult­tuu­rin osa­na ote­taan käyt­töön lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti ja tuo­te­taan vä­li­nei­tä lap­si­läh­töi­seen bud­je­toin­tiin sekä las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin sekä pal­ve­lui­den seu­ran­taan”. Lap­si- ja per­he­pal­ve­lu­jen han­ke­suun­ni­tel­man lu­vus­sa 5.1. on täs­tä joh­det­tu seu­raa­va ta­voi­te

Lap­si- ja per­he­pal­ve­lu­jen muu­tos­oh­jel­man ta­voit­tee­na on lap­sen oi­keuk­sia ja tie­to­pe­rus­tai­suut­ta vah­vis­ta­va toi­min­ta­kult­tuu­ri (han­ke­suun­ni­tel­man luku 5.1.). Ta­voi­tet­ta ku­va­taan han­ke­suun­ni­tel­mas­sa tar­kem­min näin:

YK:n yleis­so­pi­mus lap­sen oi­keuk­sis­ta (1989) on ke­hik­ko las­ten hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­seen ja edis­tä­mi­seen. Se si­säl­tää las­ten hy­vin­voin­nin ja ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta tär­ke­ät oi­keu­det. So­pi­mus aset­taa val­ti­oil­le vel­voit­teen ryh­tyä kaik­kiin tar­peel­li­siin lain­sää­dän­nöl­li­siin, hal­lin­nol­li­siin ja mui­hin toi­miin lap­sen oi­keuk­sien to­teut­ta­mi­sek­si.

So­pi­muk­sen toi­meen­pa­nos­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sen yleis­peri­aat­tei­siin. Ne ovat yh­den­ver­tai­suus ja syr­ji­mät­tö­myys; lap­sen edun ensi­si­jai­nen har­kin­ta; oi­keus elä­mään ja ke­hit­ty­mi­seen; sekä las­ten nä­ke­mys­ten kun­ni­oit­ta­mi­nen.

Ra­por­toin­ti YK:n lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­al­le on kes­kei­nen osa lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­noa. So­pi­mus­val­ti­on on ra­por­toi­ta­va vii­den vuo­den vä­lein lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­al­le so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­nos­ta. Ra­por­tis­sa on ku­vat­ta­va sekä toi­men­pi­tei­tä, joil­la so­pi­mus­ta on pan­tu täy­tän­töön, että oi­keuk­sis­sa ta­pah­tu­nut­ta ke­hi­tys­tä. Vii­mei­sim­mät Suo­mea kos­ke­vat ko­mi­te­an pää­tel­mät ovat vuo­del­ta 2011.

Lap­si- ja per­he­pal­ve­lu­jen muu­tos­oh­jel­ma on osa lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pano­pro­ses­sia. Muu­tos­oh­jel­man to­teu­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­an Suo­mel­le an­ta­mat suo­si­tuk­set. Muu­tos­oh­jel­ma on tär­keä ot­taa huo­mi­oon myös Suo­men seu­raa­van mää­rä­ai­kais­ra­por­tin val­mis­te­lus­sa. Suo­mi jät­tää seu­raa­van ra­port­tin­sa lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­al­le vuon­na 2017. On myös syy­tä huo­mi­oi­da, että va­li­tus­me­net­te­lyä kos­ke­va lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen va­lin­nai­nen pöy­tä­kir­ja tuli Suo­mes­sa voi­maan 12.2.2016.

Suo­men kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö on py­rit­ty mu­kaut­ta­maan lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­seen. Mo­net kes­kei­set, myös lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­an esiin nos­ta­mat ke­hit­tä­mis­tar­peet liit­ty­vät­kin pi­kem­min­kin toi­min­ta­kult­tuu­riin.

Lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­ses­sä on huo­mi­oi­ta­va eri­tyi­ses­ti seu­raa­vat ko­mi­te­an Suo­mel­le an­ta­mat suo­si­tuk­set.

Lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomelle[1]
Lapsiystävällinen kunta -malli

Kun­nil­la on eri­lai­sia ta­po­ja jär­jes­tää las­ten, nuor­ten ja per­hei­den pal­ve­lut sekä muu­toin edis­tää lap­sen oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta. Täs­sä suun­ni­tel­mas­sa hah­mo­tel­ta­vas­sa oh­jeis­tuk­ses­sa ja sen poh­jal­ta laa­dit­ta­vas­sa kou­lu­tus- ja tuki­ma­te­ri­aa­lis­sa on huo­mi­oi­ta­va kun­tien mo­ni­nai­suus ja it­se­näi­nen ase­ma pää­tök­sen­te­ki­jöi­nä sekä pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­ji­nä.

Suo­men UNI­CEF on ke­hit­tä­nyt Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kun­ta -mal­lin tu­ke­ak­seen kun­tia pää­tök­sen­teon ja toi­min­ta­kult­tuu­rin lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suu­den vah­vis­ta­mi­ses­sa. Mal­lis­sa ei ase­te­ta kun­nil­le uu­sia teh­tä­viä. Mal­lin avul­la voi­daan ar­vi­oi­da kun­tien pää­tök­sen­teon ja pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suut­ta sekä va­li­ta ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä. Mal­lis­sa on kyse lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­tä ja vah­vis­ta­mi­ses­ta, ei esi­mer­kik­si yk­sit­täi­sis­tä, pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­vis­ta rat­kai­suis­ta. Mikä ta­han­sa kun­ta voi ha­lu­tes­saan hyö­dyn­tää ke­hit­tä­mis­työs­sään UNI­CE­Fin mal­liin liit­ty­viä ma­te­ri­aa­le­ja omis­ta läh­tö­koh­dis­taan kä­sin.

Pää­tök­sen­teon ja toi­min­ta­kult­tuu­rin lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­suus tar­koit­taa:

1) lap­sen edun har­kin­taa, pyr­ki­myk­se­nä taa­ta lap­sil­le par­haat mah­dol­li­set edel­ly­tyk­set kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen (käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia);

2) las­ten ja per­hei­den mo­ni­nai­suu­den huo­mi­oi­mis­ta ja yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mis­tä; sekä

3) las­ten nä­ke­mys­ten kun­ni­oit­ta­mis­ta.

Tämän suunnitelman yhteys LAPE-kokonaisuuteen

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kun­ta -mal­li ja lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­nen hal­lin­to voi­daan näh­dä sa­teen­var­jo­na koko lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sel­le. Täl­löin tar­kas­tel­laan eri­tyi­ses­ti pää­tök­sen­teon ja pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun ta­soa.

Nyky­ti­lan ar­vi­oin­tia ja ta­voit­teen aset­ta­mis­ta han­ka­loit­taa se, ett­ei ole ole­mas­sa lap­sen­oi­keus­pe­rus­tai­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin in­di­kaat­to­rei­ta. Sik­si täs­sä pro­jek­ti­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään täl­lai­sen in­di­kaat­to­rien luo­mis­ta. Näi­tä in­di­kaat­to­rei­ta voi­daan hyö­dyn­tää sekä LAPE-oh­jel­man toi­min­ta­kult­tuu­ria kos­ke­vien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen ar­vi­oin­nis­sa, myös lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­al­le tu­le­vi­na vuo­si­na ra­por­toi­ta­es­sa.

Lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­tea on suo­si­tel­lut, että Suo­mi vah­vis­taa tie­do­tus­ta lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­ses­ta. Koko Lap­si- ja per­he­pal­ve­lu­jen muu­tos­oh­jel­ma ja eri­tyi­ses­ti tämä pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma tu­lee ym­mär­tää myös lap­sen oi­keuk­sia kos­ke­van tie­dot­ta­mis­vel­voit­teen täyt­tä­mi­se­nä.

Tä­män pro­jek­ti­suun­ni­tel­man toi­men­pi­teis­sä huo­mi­oi­daan muut hal­lin­non ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­en me­neil­lään ole­vat hank­keet ja ke­hit­tä­mis­työ, jot­ka on lu­e­tel­tu tar­kem­min tä­män suun­ni­tel­man koh­das­sa riip­pu­vuu­det.

[1] Suo­si­tuk­set ko­ko­nai­suu­des­saan tääl­lä: http://for­min.fin­land.fi/pub­lic/de­fault.aspx?con­ten­tid=68142

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen toi­min­ta­kult­tuu­riSuun­ni­tel­ma kan­sal­li­sen ja maa­kun­nal­li­sen toi­meen­pa­non tu­ek­si (pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma)28.9.2016